เงื่อนไขรับประกันออนไลน์

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าและการบริการออนไลน์

นโยบายและเงื่อนไขของการบริการ Service

บริษัทโรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ (Service) โดยบริษัทฯ จะยึดถือปฏิบัติต่อลูกค้าทุกท่านโดยเสมอภาค  บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


นโยบายแลเเงื่อนไขการรับประกันสินค้าเวชภัณ์และเครื่องมือแพทย์

การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิต ตามมาตรฐานการใช้งาน 1 ปี  สำหรับสินค้าทุกประเภท หรือ ตามประเภทสินค้า นับตั้งแต่วันที่ได้ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน

เงื่อนไข การรับประกันสินค้าและอุปกรณ์เสริมต่างๆ จะได้รับการรับประกัน ภายใต้อาการชำรุดที่เกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่อง หรือสินค้าอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้นซึ่งเกิดจากการใช้งานปกติ ตามข้อกำหนดการใช้งานของสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือ เอกสารแสดงรายการสินค้า ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์

ลูกค้าจะต้องนำใบเสร็จมาและใบรับประกันสินค้ายืนยันกับ บริษัทฯ สินค้าต้องมีสติ๊กเกอร์ และหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No……) 


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า