ข้อกำหนดและเงื่อนไข

       

เงื่อนไขในการใช้บริการ

ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ https://ramhealthmart.ram-ds.com ตามที่กำหนดขึ้น (ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเว็บไซต์ทั่วไปหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าและบริการ) ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเงื่อนไข และแนวปฏิบัติ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ แล้วแต่ทางบริษัทฯ เห็นสมควร และถือว่าลูกค้าได้รับทราบและยอมรับปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว

                                                                                                                                                                                                        

   เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าอุปกรณ์การแพทย์&เวชภัณฑ์

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเรา เมื่อได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ท่านสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้


1. ลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยน-คืนสินค้าผ่านช่องทาง Line :@ramhospital เท่านั้น และต้องได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ในการขอเปลี่ยนสินค้า

ไม่มีการเปลี่ยน-คืนสินค้า ผ่านช่องทางอื่นๆภายในโรงพยาบาล (กรณีที่เปลี่ยน-คืน ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น)

2. เปลี่ยนสินค้าได้ภายใน  7 วันทำการ โดยนับจากวันที่ซื้อบนใบเสร็จรับเงินที่ลูกค้าได้รับ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

3. สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้งานแล้ว ป้ายสินค้าต่างๆ จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบ

4. สินค้าราคาพิเศษและสินค้าในหมวดส่งเสริมการขายอื่นๆ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ทุกกรณี

5. สินค้าร่วมโปรโมชั่นบางรายการไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขในแต่ละโปรโมชั่นเพิ่มเติม

6. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

7. กรณีการเปลี่ยนอื่นใด อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของทางบริษัทฯ 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นข้อสิ้นสุด

9. หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหา กรุณาติดต่อแผนกการตลาดออนไลน์ ได้ที่เบอร์ 02 - 7439999 ต่อ 5300


เงื่อนไขการจัดส่งสินค้าอุปกรณ์การแพทย์&เวชภัณฑ์

  • หลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางร้านจะจัดส่งสินค้าภายใน 2-5 วันทำการ หรือ 3-10 วันทำการในช่วงจัดโปรโมชั่นหรือเทศกาล ตามลำดับการชำระเงิน

  • ในกรณีที่ทางร้านไม่สามารถจัดส่งในวันที่กำหนดไว้ได้ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป
  • สำหรับสินค้าร่วมโปรโมชั่นทุกรายการ ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการจัดส่งทุกกรณี 

ยกเว้นในกรณีที่ทางร้านระบุฟรีค่าจัดส่งในบางโปรโมชั่นช่องทางการจัดส่งสินค้า สำหรับการสั่งซื้อออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์
  • สำหรับจัดส่งไปยังที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จัดส่ง..โดยบริษัทฯ ขนส่งเอกชนและไปรษณีย์ไทยซึ่งตามปกติแล้วลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วัน นับจากวันที่สินค้าถูกจัดส่ง
  • สำหรับจัดส่งไปยังที่อยู่ในต่างจัดหวัด จัดส่ง ..โดยบริษัทฯ ขนส่งเอกชนและไปรษณีย์ไทย ซึ่งตามปกติแล้วลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3-5 วัน นับจากวันที่สินค้าถูกจัดส่ง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขในการยกเลิกคำสั่งซื้อ

  • ในกรณีที่ทางบริษัทฯ มีความผิดพลาดในการกำหนดราคาบนหน้าเว็บไซต์หรือสต๊อกสินค้า ทางเราขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกใบสั่งซื้อและสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้า และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการยกเลิกอันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าว


บริการเสริม

  • บริการสอนวิธีการใช้อุปกรณ์การแพทย์&เวชภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญ
  • บริการติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์&เวชภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญ